Au lendemain du conseil communal, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’un règlement exclusif pour les terrasses berchemoises.
Thibault Wauthier , échevin de la mobilité, du stationnement mais aussi du commerce et des marchés locaux, a appuyé un projet permettant la mise en place d’une série de règles uniformes afin de mettre un terme à des situations anarchiques, qui rendent le passage des piétons (y compris des PMR) complexe, empêchent la visibilité et nuisent à l’attractivité du quartier.
L’objectif est de fournir un outil compréhensible aux commerçants concernés pour leur donner un cadre clair et précis à faire respecter en matière d’autorisation.
Daags na de gemeenteraad zijn we verheugd de creatie van een exclusieve regeling voor de terrassen van Berchem aan te kondigen.
Thibault Wauthier, schepen van mobiliteit, parkeren, handel en buurtmarkten, heeft zijn steun betuigd aan een project dat de invoering van een reeks uniforme regels mogelijk moet maken om een einde te maken aan anarchistische situaties die de doorgang van voetgangers (met inbegrip van PBM) bemoeilijken, de zichtbaarheid belemmeren en de aantrekkelijkheid van de wijk schaden.
Het is de bedoeling de betrokken handelaren een begrijpelijk instrument aan de hand te doen, zodat ze over een duidelijk en nauwkeurig kader beschikken om vergunningen af te dwingen.
Share This